دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوار


دروس کارآفرینی عمومی و کارآفرینی پروژه، جزوه ای آماده کرده ام که می توانند از انتشارات بگیرند.


درس اصول سرپرستی کتاب زیر از آقای محمد سلجوقی تدریس خواهد شد که می توانند از کتابفروشی هانیوان تهیه کنند.
دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه


در خصوص درس مدار منطقی جزوه خواهم گفت.


درس چند رساله ای دیجیتال نوشته دکتر احمد فراهی و مهندس رامین مولاناپور که می توانند از فروشگاه انتشارات آتی نگر تهیه نمایند.
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه


برای درس مهندسی اینترنت کتاب آقای احسان ملکیان درنظر گرفته شده است؛ کتاب را می توانید از کتابفروشی هانیوان تهیه کنید.


برای درس هوش مصنوعی کتاب استوارت.جی.راسل در نظر گرفته شده است؛ کتاب را می توانید از کتابفروشی هانیوان تهیه کنید.قابل ذکر است که نحوه خرید طبق میل دانشجو می باشد.