دانشجویانی که DVD فیلم ها را دریافت کرده اند؛ گزارشی در خصوص TPM و TQM  نوشته روز امتحان به ورقه امتحانی خود منگه کنند.