<><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><> <><>

ردیف

نام خانوادگی

نمره

1

ابراهیمی

14

2

احمدپور

15

3

احمدی

17

4

امامی

17.5

5

امینی

17.25

6

باوردانی

15

7

امینی

17.25

8

باوردانی

15

9

بحری

20

10

براشی

19

11

حکیمی

19

12

خرمزاد

20

13

خوریان

17

14

ذاکری

20

15

رحیمی/ عبدالله

17.5

16

رواز

18

17

ریاس

16.5

18

سالاری

17

19

سوناز

16

20

صبری پور

20

21

طهورنیان

18.25

22

فروزنده

17.5

23

فهیم

16

24

کنگی

18

25

گیلان

15.5

26

مک پور/ سمیه

17.5

27

منافی

17.5

28

نوارچی

16

29

بهمن زاده

17

30

پیام

15

31

حسینی

17

32

حلافی

17

33

خورگویی

17

34

دادشاهی

18

35

درا

16.5

36

دودل

18

37

راست

16

38

ربیع زاده

18.5

39

رحیمی/ یعقوب

14.5

40

رفیعی

14.5

41

صفری

16.5

42

قنبرنژاد

17

43

محمد زاده

15

44

مرادی

17

45

ملک پور/ سارا

18.5

46

نژاد

20

47

عباسی

19