دانشجویان کاردانی نرم افزار کامپیوتر


نمونه تست هایی که به همت همکلاسیهایتان آماده گردیده است.


آزمون میان ترم


فصل اول


فصل دوم


فصل سوم


فصل چهارم


فصل پنجمآزمون پایان ترم


فصل ششم


فصل هفتم


فصل هشتم


فصل نهم


فصل دهم

در صورتی که سوالات بدون جواب بود فصل مزبور را مطالعه کرده و پاسخ را بیابید.