در ترم جاری دو سمینار گردشگری و بانکداری الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه برگزار کردم که اسلایدهای ساده شده آن در زیر قرار دارد.گردشگری الکترونیکبانکداری الکترونیک