دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز مرکز کوار 

 

نمونه سوالات برای دانلود تا فصل ۴ برای میان ترم و فصول 5 و 6 و 7 برای پایان ترم در زیر قرار دارد. میان ترم

 

 

فصل اول 

 

فصل دوم 

 

فصل سوم 

 

فصل چهارم 

 

 

  پایان ترمفصل پنجم


فصل ششم


فصل هفتم